A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 63/B. § (1) bekezdése szerint ezúton tesszük közzé felhívásunkat, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós szervezetek bárhol fellelhető ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani a felszámolási eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

A folyamatban lévő eljárások aktuális listája: itt

Frissítve: 2020.04.30.

 

 

 

Tájékoztatás a SKOOPY Kft. „cs.a.” hitelezői részére

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a hitelezői igények bejelentésére nyitvaálló határidő  (30 nap) utolsó napja 2020. június 03. A korábbiakban tévesen került feltüntetésre a 2020. június 04., dátum, melyet ez úton is javítunk. (2020.05.20)

 

A Skoopy Kft. „cs.a.” (székhelye: 1138 Budapest, Révész utca 25-29.; Cg.: 01-09-933339) csődeljárásában vagyonfelügyelő az érintettek nagy számára tekintettel az alábbiak szerint tájékoztatja a társaság hitelezőit és üzletfeleit:

 1. Szerződéses jogviszonyok:

A vagyonfelügyelő részére közölt és címzett bárminemű szerződés módosítás, megszüntetés nem minősül joghatályos módosítási indítványnak vagy megszüntetésnek, mivel az 1991. évi XLIX. törvény - továbbiakban Cstv. - nem ad ilyen jogosítványt, illetve nem keletkeztet ilyen jellegű kötelezettséget a vagyonfelügyelő részére. A vagyonfelügyelő nem minősül a csődeljárás alatt a vállalat vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának.

A csődeljárás alatt a működés folyamatos, melyhez kapcsolódóan a működési modell a csődeljárás feltételeihez történő igazítása zajlik.

 1. Általános tájékoztatás:

Ezúton kérem a Tisztelt Hitelezők türelmét és megértését a jelenleg zajló folyamatokkal szemben. A Skoopy Kft. „cs.a” a jogszabályok biztosította lehetőséggel élve csődeljárást kezdeményezett , hogy tevékenységének folytatása mellett hitelezőivel egyezséget kössön a hosszú távú további működés érdekében. A törvényszéki kirendelésünket követően jelenleg azon dolgozunk a vállalat teljes gárdájával, hogy a működést a törvényi szabályoknak megfelelően a csődeljárás kereteiben is fenntartsuk, kiemelve, hogy további hitelezői károk elkerülését szükséges szem előtt tartani.

Kérem értékeljék a csődeljárás tényét és a vagyonfelügyelő jelenlétét pozitív előrelépésnek.

Vagyonfelügyelőként a Fővárosi Törvényszék jelölt ki, a működés technikai feltételeinek megteremtése jelenleg is folyamatban van, amely azonban a várthoz képest időigényesebbnek bizonyult a rendkívüli helyzet és az eljárás specialitása folytán.

A technikai lépéseket követően megkezdjük a folyamatos teljesítéseket a Partnerek felé, azon összegek tekintetében, melyek nem esnek a törvény által meghatározott moratórium hatálya alá.

Ezúton kérem a hitelezőket, hogy ezekben a nehéz időkben se felejtsék el, hogy a társaság célja a reorganizáció melynek során a működés fenntartható a megfelelő feltételek mellett. Az egyezség létrehozására a hitelezők támogatása mellett kerülhet sor.

Bővebb tájékoztatást a vagyonfelügyelő az egyezségi tárgyaláson ad. Így kérem, hogy csak abban az esetben forduljanak kérdéssel a vagyonfelügyelőhöz illetőleg munkatársaihoz, ha ezen közlemény nem nyújt tájékoztatást. A közlemény frissítésére a felmerülő típusos problémák megoldásával bővítésre kerül.

 1. Technikai instrukciók
 2. a Vagyonfelügyelő a Törvényszék felhívásában megjelölt Cstv. 12. § (1) szerinti nyilvántartásba vételi (regisztrációs) díj (a követelés 1%-a, minimum 5.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft) megfizetésére biztosított letéti számlájának adatai:

Számlavezető Bank: MKB Zrt.

Számlatulajdonos: Abacus-Audit Kft.

Számlaszám: 10300002-10308787-49020054

Közlemény: [hitelező neve] SkoopyKft. csa, regdíj

 1. Ezúton kérjük a hitelezőket, illetve azok képviselőit, hogy több hitelező egyidejű képviseleténél elkülönítetten kezeljék az egyes hitelezők igényeit az igénybejelentés és a regisztrációs díj fizetéskor is
 2. Az Abacus-Audit Kft. cégkapujára küldött beadványokat is természetesen elfogadjuk hivatalosan benyújtottnak. A Járványügyi helyzetre tekintettel a bejelentéseket elektronikusan (központi e-mail cím) is elfogadjuk, oly módon, hogy kérjük az eredeti dokumentumok postára adását a határidő lejárta előtt. Tehát kérjük minden esetben a hivatalos benyújtást postai úton vagy az Abacus-Audit Kft. cégkapun tegyék meg.
 3. Postán történő megküldés esetében is minden esetben az Abacus-Audit Kft. (1071 Budapest, Dózsa György út 66. III./19) címére történjen a beadvány címzése. Semmiképpen ne a vagyonfelügyelő természetes személy címére küldjék.
 4. A hitelezői igénybejelentés a Cstv. vonatkozó szabályai szerint történjen. Kiemelten: pontos, számszerűsített összeg, esedékesség, jogalap megjelölése (számla, szerződés, megrendelés) és jogalap igazolásának csatolása.
 5. Bejelentési határidő főszabály szerint 30 nap: 2020.06.03. napja. A hitelezői igény esetében a csődeljárás előtt keletkezett (akkor esedékes, 2020. május 05. napját megelőzően keletkezett és ki nem fizetett) tartozásra 30 nap, míg az azután keletkező tartozás bejelentésére 8 nap áll a rendelkezésre.
 6. Gyakorlatban felmerülő kérdéseikkel a központi e-mail címen vagy korlátozott telefonos ügyfélfogadási rendben hétköznapokon 10:00-12:00 óra között biztosítunk tájékoztatást a központi telefonszámon, Hegyiné Blaskó Judit felszámolási asszisztenst által.
 7. Vagyonfelügyelő ezúton kéri a Tisztelt Hitelezők türelmét mivel tevékenységét a Cstv. rendelkezései által szabott keretek között tudja végezni, melyet a járványügyi korlátozok is befolyásolnak. A csődeljárás kezdeti szakaszában a vagyonfelügyelő SKOOPY Kft. „cs.a” folyamatos működését tekinti át és a további működése feltételeit igyekszik kialakítani a Cstv. rendelkezéseinek megfelelően. A tényleges kifizetések megkezdéséről a vagyonfelügyelő tájékoztatást fog adni.
 8. Csődeljárás alatti működés

Vagyonfelügyelő tájékoztatja a társaság üzletfeleit, hogy a csődeljárás kezdőnapjától (azaz 2020. május 5. napjától) az Igénybe Vevők által vásárolt „Bónusz” felhasználásával Partnerektől vásárolt termékek, illetve igénybe vett szolgáltatások, tekintetében a Partnerek részére történő a pénzügyi kifizetéseknek a csődeljárás időtartama alatt – jelenleg rendelkezésre álló információk alapján –nincsen akadálya. A tényleges kifizetésekre a társaság teljes pénzügyi helyzetének felmérését követően és az ily módon befolyt pénzeszközök megfelelő elkülönített kezelésének kialakítását követően kerület sor, amelynek előrelátható időpontja tekintetében vagyonfelügyelő becslésbe nem bocsátkozik. A tényleges kifizetések megkezdéséről a vagyonfelügyelő tájékoztatást a későbbiekben fog adni.

Felhívom a Partnerek figyelmét, hogy a társasággal kötött szerződések rendelkezései változatlanul irányadóak a Bónuszok felhasználása tekintetében.

 1. Gyakran ismételt kérdések
 2. A Skoopy Kft. „cs.a” felé követelésem áll fenn, hogyan érvényesíthetem?

Amennyiben a követelés a csődeljárás közzétételét (2020. május 05. napját) megelőzően keletkezett úgy 30 napon belül, amennyiben azt követően keletkezett úgy 8 napon belül postai úton az Abacus-Audit Kft. részére címzett és 1071 Budapest, Dózsa György út 66. III./19. címre küldött igénybejelentéssel illetőleg cégkapun keresztül.

 1. Minek kell szerepelni az igénybejelentésemben?

Az igénybejelentés során nincs kötelezően alkalmazandó nyomtatvány, azonban az igénybejelentésből egyértelműen ki kell derülnie, hogy a Skoopy Kft. felé fennálló követelését kívánja érvényesíteni a csődeljárás során, a követelés pontos, számszerűsített összeget, esedékességet, és jogalapot (számla, szerződés, megrendelés) tartalmazó megjelölésével. A jogalapot és összegszerűséget alátámasztó iratokat és a nyilvántartásba vételi (regisztrációs) díj megfizetésének igazolását a bejelentéshez csatolni kell. Az igényérvényesítő személyének az igénybejelentésből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie és annak a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat - legalább az igénybejelentő postacímét - tartalmaznia kell.

 1. Hogyan tudom a nyilvántartásba vételi díjat megfizetni?

Átutalással az alábbiak szerint:

Számlavezető Bank: MKB Zrt.

Számlatulajdonos: Abacus-Audit Kft.

Számlaszám: 10300002-10308787-49020054

Közlemény: [hitelező neve] Skoopy Kft. csa, regdíj

Az utalásról kapott visszaigazolás másolatát kérem csatolja az igénybejelentéshez.

Mértéke: a bejelenteni kívánt követelés 1%-a, minimum 5.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft

 1. A Skoopy Kft. „cs.a” partnere vagyok és a csődeljárás kezdőnapjától vásárolt Bónuszt kívánnak igénybe venni az általam nyújtott szolgáltatás illetőleg termék megvásárlására. Az igénybe vett Bónusz szerződés szerinti elszámolására sor kerülhet a csődeljárás alatt?

A csődeljárás kezdőnapjától (azaz 2020. május 5. napjától) az Igénybe Vevők által vásárolt „Bónusz” felhasználásával Partnerektől vásárolt termék illetve igénybe vett szolgáltatások tekintetében a Partnerek részére történő pénzügyi kifizetéseknek a csődeljárás időtartama alatt – jelenleg rendelkezésre álló információk alapján – nincsen akadálya, a lejáratot követően, Skoopy Kft. csa felé, a Partner kezdeményezésére.

 1. Mi az oka, hogy a csődeljárás kezdőnapjától vásárolt Bónuszok felhasználása során kifizetésre kerülhet sor az eljárás alatt, míg a csődeljárást megelőzően felhasznált Bónusz alapján vagy egyéb jogviszonyból fennálló követelések esetén erre nincs lehetőség?

A Cstv. lehetővé teszi a csődeljárás alatt a gazdasági tevékenység folytatását, hiszen az eljárás célja a hitelezőkkel kötött egyezség útján a működés helyreállítása. Ennek megfelelően a csődeljárás alatti vagyonfelügyelő által ellenjegyzett kötelezettségek teljesíthetőek, azonban csődeljárást megelőzően keletkezett kötelezettségek azonban nem. A hitelezői érdekek védelme érdekében a csődeljárás alatti működés bevételeinek felhasználását a vagyonfelügyelő kizárólag a csődeljárás alatti költségekre engedélyezi az eljárás tartama alatt.

 1. A csődeljárás alatt a vagyonfelügyelő képviseli a Skoopy Kft. „cs.a” -t?

A vagyonfelügyelő nem képviselője a Skoopy Kft. „cs.a”-nek, nem tehet nevében nyilatkozatot. A csődeljárás során a vagyonfelügyelő kizárólag törvényben rögzített eljárási feladatokat (így például a hitelezői igények nyilvántartásba vétele, egyezségi tárgyalás jegyzőkönyvének ellenjegyzése) látja el és csődeljárás során történő kifizetésekre és kötelezettségvállalásokra csak jóváhagyásával (ellenjegyzésével) kerülhet sor.

 1. Milyen szerepe van a vagyonfelügyelőnek a Skoopy Kft. „cs.a”- csődeljárás alatti működése során különösen a kifizetések kérdésben?

Kifizetést vagy szerződéskötést (szerződésmódosítást) a Skoopy Kft. „cs.a” kezdeményezhet. Amennyiben erre sor kerül úgy a vagyonfelügyelő – a hitelezői érdekek figyelembevételével – a tervezett kifizetést vagy a szerződést megvizsgálja és amennyiben arra lehetőséget lát a kifizetést vagy szerződéskötést (szerződésmódosítást) engedélyezi, azaz törvény megfogalmazása szerint azt ellenjegyzi. A vagyonfelügyelő tehát nem teljesít kifizetést vagy köt szerződést, ezek kezdeményezésére is kizárólag a Skoopy Kft. „cs.a” jogosult.

 1. A Skoopy Kft. „cs.a” a csődeljárás alatt szerződésmódosítási ajánlatot tett, el kell ezt foganom?

Amennyiben szerződéskötési (szerződésmódosítási) ajánlatot kapott úgy a polgári jog általános szabályai és saját gazdasági megfontolásai alapján kizárólag az Ön döntése, hogy azt elfogadja e. A vagyonfelügyelő nem határozhatja meg a Skoopy Kft. „cs.a” szerződésmódosítási ajánlatának gazdasági tartalmát ez nem is feladata, így ezzel kapcsolatos kérdéseit illetőleg észrevételeit közvetlenül a Skoopy Kft. „cs.a” felé szükséges megtennie, és a 6. pont alapján a vagyonfelügyelő nem képviselője a Skoopy Kft. „cs.a”-nek, nem tehet nevében nyilatkozatot.

 1. Feltétele új szerződés megkötése annak, hogy a korábbi, csődeljárás alatti követelés kifizetésre kerüljön?

Amennyiben a Skoopy Kft. „cs.a” a kifizetést kezdeményezi úgy a vagyonfelügyelő a teljesítést a törvényi feltételek fennállás esetén engedélyezi (ellenjegyzi), amely független attól, hogy az alapul szolgáló szerződés mikor jött létre.

 1. Nem vagyok biztos benne, hogy van e követelésem illetőleg, hogy követelésemet be kell e jelentenem az eljárásban, mi a teendőm?

A vagyonfelügyelő csak adott egyedi ügyben foglal és foglalhat állást hitelező igény tárgyában. Amennyiben az igénybejelentés bármely okból indokolatlannak bizonyul – például a követelés még nem jött létre – úgy a vagyonfelügyelő a kifizetett nyilvántartásba vételi díjat visszafizeti.

 1. Jogviszonyt, szerződést akarok létrehozni vagy megszüntetni, milyen módon tehetem ezt meg?

A 6. kérdésben kifejtettek szerint szerződés létrehozása, megszüntetése stb. tárgyában nyilatkozatát közvetlenül a Skoopy Kft. „cs.a” felé teheti meg joghatályosan. Amennyiben azonban nyilatkozata hitelezői igényére (vagy arra is) vonatkozik úgy azt minden esetben a vagyonfelügyelő részére (vagy részére is) szíveskedjen megküldeni, mivel a hitelezői igények nyilvántartása a vagyonfelügyelő feladata. A csődeljárás önmagában nem akadálya új jogviszony létrehozásának (a vagyonfelügyelő ellenjegyzésével) vagy meglévő jogviszony szerződés szerinti megszüntetésének (felmondásának).

Nincsen helye azonban elállásnak, vagy felmondásnak arra hivatkozással, hogy a Skoopy Kft. „cs.a” csődeljárást kezdeményezett – kivéve, ha a felek a korábbi megállapodásukban ezen tényt szabályozták - vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait.

Budapest, 2020.05.21.

Tihanyi Nikolett

vagyonfelügyelő

ABACUS AUDIT Kft.

Számviteli joomla weboldal készítés
Minden jog fenntartva.